Проектна Програма и Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г2-Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија на дел од к.п.бр.4591/6, дел од к.п.бр.4591/2, дел од к.п.бр.290, дел од к.п.бр.291 и дел од к.п.бр.122/70, К.О. Псача

Проектна Програма_КО Псача

Решение за одобрување на Проектна Програма (2)