Проектна Програма и Решение за одобрување на Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена А4-3 викенд куќи и други објекти за времено сместување на к.п.бр.65, к.п.бр.66, к.п.бр.67 и дел од к.п.бр.68/1 КО Пклиште, Општина Ранковце.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 27.01.2023

Решение за одобрување на ПП