Реализирани проекти во 2005

1. Водоснабдување на Ранковце (06.05.2005 год.)

 • реализација во период мај – јуни 2005 год
 • партнер: СИП/ЕРП
 • учество на Општина 10%

 

2. Изградба на канализација во Ранковце (06.05.2005 год)

 • реализација во период мај – јуни 2005 год
 • партнер: СИП/ЕРП
 • учество на Општина 10%

 

3. Рехабилитација на училишна зграда во село Петралица(11.07.2005год.)

 • реализација во период јули -август 2005 год
 • партнер: СИП/ЕРП
 • учество на Општина 10%

 

4. Асфалтирање на пат село Радибуш – 1 км должина(13. 07. 2005 год.)

 • реализација во период август- септември 2005 год.
 • партнер : ЗОРС АЛКА
 • учество на ЕЛС и МЗ Радибуш 20%

 

5. Водоснабдување на село Гиновце (15.07.2005 год.)

 • реализација во период октомври – ноември 2005 год
 • партнер: СИП/ЕРП
 • учество на Општина 10%

 

6. Асфалтирање на пат за село Опила (27.07.2005 год)

 • реализација во период септември-ноември 2005 год.
 • партнер : ЗОРС АЛКА
 • учество на ЕЛС и МЗ Опила 20%

 

7. Регулација на Ранковачка река и голем дол во Ранковце ( 05.10.2005 год)

 • реализација во период октомври – ноември 2005 год
 • партнер: СИП/ЕРП
 • учество на Општина 10%

 

8. Пропуст на Отошничка река(октомври.2005 год.)

 • реализација во период октомври 2005 год.
 • ЕЛС Ранковце

 

9. Изградба на канализациона мрежа и пречистителна станица во с. Петралица и с. Гиновце(2005- 2006год.)

 • партнер ЕАР КАРДС-програма