Реализирани проекти во 2007

1.Асфалтирање на пат во село Ветуница во должина од 630 м.

 • реализација во период јуни 2007 год.
 • партнер : ЗОРС АЛКА
 • учество на ЕЛС 50%


2. Изградба на мал мост на Радибушка река

 • реализација во јули 2007 година
 • партнер Амбасада на Сојузна Република Германија
 • учество на ЕЛС Ранковце 15%


3. Изградба на водовод во село Петралица

 • реализација во октомври – ноември 2007 година
 • бунар и пумпна станица- средства одобрени од Министерство за транспорт и врски
 • реконструкција на водоводна мрежа средства одобрени од фонд за води


4. Изградба на пумпна станица во село Одрено

 • реализација во ноември 2007 година
 • пумпна станица- средства одобрени од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство


5.Изградба на пат во с.Опила во должина од 1 км

 • реализација во ноември 2007 година
 • средства обезбедени од Биро за неразвиени подрачја


6.Изградба на мост на Крива река во с.Опила

 • Дел од проектот
 • реализација ноември- декември 2007 година
 • средства обезбедени од Биро за неразвиени подрачја


7. Изградба на бунар и пумпна станица за селата Опила и Љубинци

 • реализација во декември 2007 година
 • средства обезбедени од Фонд за води

8. Обезбедување на возило за собирање и транспорт на комунален отпад

 • добиено на користење од Министерство за транспорт и врски