Реализирани проекти во 2010

1.Систем за водоснабдување на населени места Опила и Љубинци

  • Фаза III:Изградба на дел од водоснабдителна разводна мрежа од систем за водоснабдување-700м (август 2010 година, сопствени средства)

2. Асфалтирање на локален пат Опила–Одрено–Псача во должина од 1.530 м (јуни 2010, средства обезбедени преку Агенција за државни патишта од Светска банка)

 

3. Изградба на водоводна мрежа за с.Отошница и с.Радибуш

  • Фаза III:Изградба на дел од водоснабдителна разводна мрежа-800м (август 2010 година, сопствени средства)

4. Асфалтирање на локален пат с.Петралица–Црква Св.Ѓорѓија во должина од 800м (мај-јуни 2010, средства обезбедени преку Агенција за државни патишта од Светска банка)

 

5. Асфалтирање на улица Полицијска станица–Крајчина Маала, с.Ранковце во должина од 870м (јуни 2010, средства обезбедени преку Агенција за државни патишта од Светска банка)

 

6. Оградување на училишен двор на ЦОУ “Христијан Тодоровски-Карпош”, Ранковце (ноември–декември 2010 година, средства од блок дотации наменети за материјални трошоци од Министерство за образование и наука)

 

7. Обновување на фасада и доизградба на 2 влеза ЦОУ “Христијан Тодоровски-Карпош”, Ранковце (ноември-декември 2010 година, средства од блок донации наменети за материјални трошоци од Министерство за образование и наука)

 

8. Замена на под во 1 училница и 5 канцеларии и набавка на мебел во ЦОУ “Христијан Тодоровски-Карпош”, Ранковце (2010 година, средства од блок дотации наменети за материјални трошоци од Министерство за образование и наука)

 

9.Замена на влезни врати, врати на училници и прозори во додатен објект за предучилишна, опремување на 4 предметни училници со наставно надгледни средства и опрема (2010 година, средства од блок дотации наменети за материјални трошоци од Министерство за образование и наука)

 

10.Опремување на кабинет по оделенска настава и англиски јазик (јули–август 2010 година, средства обезбедени од Мировен корпус со учество на Општина Ранковце)

 

11.Реализација на Програма на Влада на РМ/Министерство за информатичко општество “Компјутер за секое дете” во ЦОУ “Христијан Тодоровски-Карпош”, Ранковце (2010 година)

  • Фаза:
  • I. Набавка и вградување на 5 метални ормари со вградено напојување со 30 приклучоци
  • II. Набавка на компјутер за секое дете (112)
  • III. Набавка на компјутер за наставен кадар (35)
  • IV.Набавка на компјутер за секое дете (140)

12. Оградување на дел од училишен двор во ПОУ “Христијан Тодоровски-Карпош”, Псача (ноември –декември 2010 год. од сопствени средства)