Резиме на завршени и идни настани во врска со имплементацијата на проектот “Заеднички акции за спречување од поплави во меѓуграничниот регион”

На 17 Октомври, 2017 година, заврши четвртиот квартал од имплементацијата на Проектот бр. СВ006.1.12.042 “Заеднички акции за превенција од поплави во прекуграничниот регион”, финансиран од страна на Интеррег-ИПА програмата за меѓугранична соработка помеѓу Бугарија и  Македонија преку договорот за грант РД-02-29-212 / 17.10.2016. Периодот за спроведување на проектот е 18 месеци.

Партнери во проектот се: Општина Ранковце (Република Македонија) – Водечки партнер и Општина Бобов Дол (Република Бугарија) – Партнер на проектот 2.

И во двете општини работите напредуваат добро и градежните активности се сосема при крај.

Во Општина Ранковце се оддржа третата работна средба помеѓу проектните тимови на двете општини. На средбата се дискутираше и за веќе предлог заедничката стратегија за спречување на ризиците од поплави која ќе биде проследена до соодветните државни и локални институции заради одобрување.

Во наредниот период е превидено согласно динамиката да се изработи брошура врз основа на заедничката стратегија за спречување на ризиците од поплави и да се направи кампања за подигање на свеста за заштита на околината во училиштата во двете општини.

Проектот се спроведува во согласност со распоредот и финансиската рамка, како и во согласност со условите и одредбите од договорот за грант.

 Summary of past and future  events in the  implementation of the flood prevention project, financed under INTERREG-IPA cross-border program Bulgaria – Macedonia,  which municipality of  Bobov dol  together with  municipality of Rankovce execute.

On Оцтобер 17, 2017 is fihished the fourth quarter of the implementation of Project No. СВ006.1.12.042 Common actions for flood prevention in the cross-border region”, financed by the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020  through the subsidy contract РД-02-29-212 / 17.10.2016. The project implementation period   is 18 months.

Partners in the project are: Municipality Rankovce (Former Yugoslav Republic of Macedonia) – Leading Partner and municipality of Bobov dol (Republic of Bulgaria) – Project Partner 2.

In both municipalities the construction activities are almost done.

The third working meeting between the project teams of the two municipalities was held in Rankovce Municipality. During the meeting the proposed joint strategy for preventing the flood risks was discussed. The strategy will be forwarded to the appropriate state and local institutions for approval.

In the following period, according to the dynamics of the project, a brochure will be prepared based on the joint strategy for preventing the flood risks, after what a campaign for raising the awareness for the environment protection in the schools in the two municipalities will be held.

The project is implemented in accordance with the timetable and financial framework, as well as in accordance with the terms and conditions of the grant agreement.