ИЗВЕСТУВАЊА

Проектна Програма и Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г2-Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија на дел од к.п.бр.4591/6, дел од к.п.бр.4591/2, дел од к.п.бр.290, дел од к.п.бр.291 и дел од к.п.бр.122/70, К.О. Псача

Проектна Програма_КО Псача Решение за одобрување на Проектна Програма...

Проектна Програма и Решение за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за група на класа на намена Г3-Индустрија на финални производи и сервисни услуги на к.п.бр.2186, К.О. Радибуш, Општина Ранковце

...

Проектна Програма и Решение за одобрување на Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена А4-3 викенд куќи и други објекти за времено сместување на к.п.бр.65, к.п.бр.66, к.п.бр.67 и дел од к.п.бр.68/1 КО Пклиште, Општина Ранковце.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 27.01.2023 Решение за одобрување на...