Герман

Герман се наоѓа во крајниот северен дел на територијата на Општина Ранковце чиј атар допира до државната граница на Република Србија и на другата страна до Општина Старо Нагоричане.

Оваа село е високопланинско и од растурен тип.

Од општинскиот центар  е одалечено околу 20 km.

До селото води асфалтен пат што покажува дека е во добра комуникациска врска со општината и околните места.

Населбата потекнува од доцно античко време од кој период се и локалитетите: Селиште, Манастириште, Градиште итн.

Во Герман живеат 311 жители од кои најголем број се Македонци – 301 и 10 Срби и сите припаѓат на православната религија.

Во селото преовладува работоспособно население, кое се занимава со сточарство, полјоделство и шумарство.

Нема стопански објекти, а од општествени има основно училиште, амбуланта и караула затоа што е погранично место.

Исто така има и услужни објекти 2 продавници и 1 угостителски објект.

Со вода се снабдуват од извори поради немање водоводна мрежа.

Миграцијата од ова село е доста изразена.