Гулинци

Селото се наоѓа на крајниот западен дел на територијата на општината и е од расштркан маалски тип.

Атарот се граничи со Општина Старо Нагоричане.

Од општинскиот центар е одалечено 7km и не е во добра соoбраќајна поврзаност со Општината и околните населени места.

Затоа во селото е силно изразена миграцијата, што и потврдува податокот дека во 1961год. броело 309 жители, а во 2002 год. 19 жители.

Објекти со општествени стандарди, стопански и услужни објекти во селото нема, а населението се занимава претежно со полјоделство и сточарство од мал обем.

Со вода за пиење населението се снабдува од природни извори.