Одлука за усвојување на извештајот на вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски и исправка на одлуката