Криви Камен

Селото се наоѓа на северниот дел на Општина Ранковце, од општинскиот центар е одалечено 9 km и не е во добра собраќајна поврзаност со Општината и околните места.

До селото води колски пат кој не е во добра состојба, што е и една од причините за миграција на населението кое во 1961 броело 237, а сега само 23 жители кои се од македонски етникум и православна религија.

Од атарот на  селото најголеми површини се под шуми па според тоа селото има шумарско-полјоделска функција.

Во селото нема објекти со општествени и стопански стандарди ниту водовод.

Со вода населението се снабдува од природни извори.

Оваа село е последно село во Општината кое е електрифицирано дури во 1998 год.